تعدادی از معروفترین جنگهای ایرانیان و بیگانگان

 

تعدادی از معروفترین جنگهای ایرانیان و بیگانگان

persian gulf 1war

– جنگ های کوروش کبیر جهت بست قلمرو هخامنشی 

  2- جنگ بابل نبرد کوروش کبیر و نبونید پادشاه بابل 
3- جنگ سارد نبرد کوروش کبیر با کرزوس 
4- نبرد کوروش کبیر با ماساژتها و کشته شدن کوروش کبیر 
5- جنگ پلوزیوم نبرد کمبوجیه با مصریان 
6- جنگ میلت نبرد داریوش کبیر با یونان و آتن 
7- جنگ مدی نبرد داریوش اول پادشاه هخامنشی با یونانیان 
8- جنگ ماراتن نبرد داریوش اول پادشاه هخامنشی با یونانیان 
9- جنگ ترموپیل نبرد خشایارشا با آتنیها 
10- جنگ آرت میزیوم نبرد خشایارشا با یونانیها 
11- جنگ سالامین نبرد خشایارشا با یونانیها 
12- جنگ میکال نبرد خشایارشا با یونانیها 
13- جنگ پلاته نبرد مردونیه سردار سپاه خشایارشا با یونانیها 
14- جنگ گرانیک نخستین جنگ داریوش سوم با اسکندر 
15- جنگ ایسوس دومین جنگ داریوش سوم و اسکندر مقدونی 
16- حنگ گوگامال آخرین نبرد داریوش سوم و اسکندر 
17- جنگ گاوگاملا دفاع مردانه ژنرال آریو برزن در برابر سپاه اسکندر 
18- جنگ حران نبرد سورنا سردار اشکانی با رومیان 
19- جنگ کاره نبرد ارد پادشاه اشکانی با کراسوس سردار رومی 
20- جنگ آنتوانت نبرد فرهاد چهارم با رومیان 
21- جنگ تراژان نبرد خسرو اشکانی با رومیان 
22- جنگ سورس نبرد اردشیر اول ساسانی با رومیان 
23- جنگ هرمزدگان نبرد اردشیر پاپکان و اردوان پنجم سقوط سلسله اشکانیان 
24- جنگهای اردشیر پاپکان جهت بست امپراطوری ساسانی 
25- نبرد شاپور اول ساسانی با والرین امپراطور روم 
26- جنگ بلخ و استفاده ژنرال بهرام چوبین از نوعی موشک علیه خاقان بلخ 
27- نبرد شاپور سوم معروف به ذوالاکتاف با اعراب 
28- جنگ شاپور سوم ساسانی انتقام فتوحات اسکندر مقدونی 
29- جنگ هراکلیوس نبرد خسرو پرویز با رومیان 
30- جنگ قسطنطنیه نبرد خسرو پرویز با رومیان 
31- جنگ پل ( جسر ) اولین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب 
32- جنگ زنجیر اولین جنگ اعراب با یزدگرد سوم ساسانی 
33- جنگ اولیس دومین جنگ اعراب با یزدگرد سوم ساسانی 
34- جنگ بوایب سومین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب 
35- جنگ قادسیه چهارمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب 
36- جنگ مدائن پنجمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب 
37- جنگ نهاوند آخرین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب 
38- جنگ زاب نبرد ابومسلم خراسانی و شکست امویان 
39- حمله مغولان جنگ جلاالدین خوارزمشاه با چنگیز خان 
40- حمله تیمور گورکانی با ایران 
41- جنگ ارومیه نبرد شاه عباس صفوی با عثمانی 
42- جنگ چالدران نبرد شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم عثمانی 
43- جنگ مورچه خورت نبرد نادرشاه با اشرف افغان 
44- جنگ کرنال نبرد نادرشاه برای تصرف هندوستان 
45- جنگ دهلی نبرد نادرشاه برای تصرف هندوستان 
46- جنگ تفلیس اولین جنگ فتحعلیشاه قاجار با روسیه 
47- جنگ اچمازین دومین جنگ عباس میرزا با روسیه 
48- جنگ شوشی سومین جنگ عباس میرزا با روسیه 
49- جنگ اصلان دوز چهارمین جنگ عباس میرزا با روسیه 

2-farrokh-family-photo-reza-sh


50- جنگ گنجه پنجمین جنگ عباس میرزا با روسیه 
51- جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین 
52- جنگ ایران و عراق

Comments are closed.