غذای رایگان جان بیست دانش آموز دبستانی را گرفت.

 

دست کم بیست دانش آموز دبستانی در شرق هند پس از صرف غذای رایگان جان خود را از دست دادند.

مقامات ایالت بیحار نیز میگویند بیست وهفت تن از کودکان دبستانی دیگر، همراه با آشپز در بیمارستانی بستری شده اند.

این دانش آموزان بین هشت تا یازده ساله اند.

پس از این رویداد مهلک مقامات از تقسیم غذا میان دیگر دانش آموزان خودداری کردند.

غذای رایگان در محل دبستان پخته شده بود.

مقامهای آموزشی هند میگویند تحقیقات اولیه نشان میدهد که مواد غذایی استفاده شده بویژه برنج نشان از موادی را در خود دارد که برای کشتن حشرات در مزارع برنج و گندم بکار میرود.

بنظر میرسد برنج قبل از پختن،  شسته نشده بود.

 

 

Comments are closed.