آیا باید شغال را از غرق شدن نجات داد؟

 

فیلمی از یک دسته شغال که برای آب خوردن به کنار حوض رفته و یکی در حوض می افتد. بسیار زیاد اتفاق می افتد که حیوانات در حاشیه کویر مانند طبس  و قهستان/کوهستان برای رفع تشنگی به حوض ها می روند و غرق می شوند و آب حوز و آب انبارها را هم متعقن می کنند. برای رفع این مشکل پیشهناد می شود  در آب انبارها  و در کنار حوض ها یک تشت آب و یا یک   فضای نیم متری آب برای این حیوانات پیش بینی شود. در همین منطقه قهستان زمانی  چندین نوع آهو و بز کوهی و قوچ – ببر و شیر و پلنگ وجود داشته امروزه  تقریبا هیچ اثری از آنها نیست.

نجات شغال در طبس     http://kalaghjar.persianblog.ir/post/69/

مستند جالب درباره قلعه تاریخی لمبسر قزوین– کله / قلعه المووت و دریاچه اوو وان. در این مستند گوینده می گوید قزوین

عربی شده کاسپین است . این مطلب را اولین بار دکتر عجم در سمینار ژئوماتیک 1382 اعلام کرد و بعد در روزنامه و  پیام دریا و اطلاعات سیاسی مقاله منتشر شد.

  اوو OU  یعنی آب –  وان یعنی جا  توضیح اینکه وان به چم و معنی دریاچه است مانند دریاچه -وان – ترکیه –

 

Comments are closed.