•  (سرای بریتانیا در خلیج فارس)

 

 1.  
 2.  
 3.  , Documents on the Persian Gulf’s name: the eternal heritage of ancient time Author:Ajam, Muḥammad.]],
 4.   
 5.  

کتاب اسناد نام خلیج فارس نسخه آنلاین 1383(نامی کهن تر از تاریخ مکتوب و میراث معنوی و فرهنگی بشریت) 

 • کتابخانه و موزه اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سازمان مطالعات خلیج فارس
 • سازمان مطالعات خلیج فارس
 • مستندات تصویری  در 
 • فیلم مستنداسناد نام خلیج فارس
 • نامهای سرزمین ایران و خلیج فارس دکتر عجم
 • توطئه برای تغییر نامی که میراث فرهنگی بشریت است. ۲۰۰۲[۲۶]
 • ماهنامه تخصصی کتاب شماره 155
 • رادیو ایران 
 • تعدادی از نقشه های کهن خلیج فارس منتشر شده در کتاب اسناد نام خلیج فارس 
 • مقاله همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲ علت نام گذاری خلیج فارس از دیدگاه جغرافی دانان قدیم و جدیدو راهکارهای دفاع از این میراث معنوی دکترعجم
 • یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ بوموسو( موسسه حقوق بین الملل پارس، دکتر عجم

[۳۲]