کتاب اسناد نام خلیج فارس نسخه آنلاین 1383(نامی کهن تر از تاریخ مکتوب و میراث معنوی و فرهنگی بشریت) [۲۰]

 • کتابخانه و موزه اسناد مجلس شورای اسلامی[۲۱]
 • سازمان مطالعات خلیج فارس[۲۲]
 • سازمان مطالعات خلیج فارس[۲۳]
 • مستندات تصویری ویدیو در یوتیوب
 • فیلم مستنداسناد نام خلیج فارس[۲۴]
 • نامهای سرزمین ایران و خلیج فارس دکتر عجم[۲۵]
 • توطئه برای تغییر نامی که میراث فرهنگی بشریت است. ۲۰۰۲[۲۶]
 • ماهنامه تخصصی کتاب شماره 155[۲۷]
 • رادیو ایران [۲۸]
 • تعدادی از نقشه های کهن خلیج فارس منتشر شده در کتاب اسناد نام خلیج فارس [۲۹]
 • مقاله همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲ علت نام گذاری خلیج فارس از دیدگاه جغرافی دانان قدیم و جدیدو راهکارهای دفاع از این میراث معنوی دکترعجم[۳۰]
 • [۳۱]
 • یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ بوموسو( موسسه حقوق بین الملل پارس، دکتر عجم

[۳۲]