نسخه‌های خطی فارسی در هندوستان

 نسخه‌های خطی فارسی در هندوستان 

در کتابخانه‌های هندوستان هزاران کتاب خطی فارسی وجود داشته است برخی ارقام از چند میلیون سخن گفته اند. بخشی از آنها در دوره حکومت کمپانی هند شرقی بریتانیا از هند خارج شده و بخشی نیز در اثر مرور زمان و رطوبت تخریب و یا خوراک موریانه شده است اما با این وجود هنوز هزاران نسخه خطی و چاپ سنگی به زبان فارسی وجود دارد.

hadair abad (3)

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شعبه تحقیق و ﺍشاعت کشمیر و کتابخانه  حمیدیه بوپال، بهمن ماه ۱۳۶۳ ه ش/فوریه ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، مردﺍدماه ۱۳۶۵ ه ش/ ذیﺍل حجه ۱۴۰۶ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، فروردینماه ۱۳۶۵ ه ش/ ﺁوریل ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، بهمنماه ۱۳۶۶ ه ش/ جمادی  ﺍلثانی ۱۴۰۸ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی و چاپی دیوﺍن حافظ در هند، ترتیب و تنظیم: دکتر شریف حسین قاسمی, دیماه ۱۳۶۷ ه ش/جمادیﺍﻻول ۱۴۰۹ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه‌های عمومی و ﺁرشیو پتیاﻻ (پنجاب، هند), نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، دهلی‌نو, نشرﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلی, نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م. قند پارسی ۵۶۸

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلقﺁباد، دهلی‌نو, نشر ﺍول زمستان ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه ﺍسلامیه، دهلی‌نو، نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخ خطی منتشر شده و در دست ﺍنتشار تو سط مرکز میکروفیلم نور، دهلی 

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضا رﺍمپور، جلد ﺍول، دوم و سوم،

شامل معرفی ۵،۵۰۰ نسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا رﺍمپور ـ رﺍمپور.

* . فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبان فارسی) کتابخانه

موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره شامل معرفی ۲۰۳۵ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم (به زبان فارسی) بخش تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، شامل معرفی ۷۰۰ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبانﺍنگلیسی) کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگر

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی وعربی،جلددوم به زبان ﺍنگلیسی) بخش تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگر.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد سوم (به زبان فارسی) کتابخانه

حکیم ظلّﺍلرحمن (ﺁکادمی ﺍبنسینا) علیگره شامل معرفی ۲۹۰ نسخه.

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی و عربی، کتابخانه‌های گجرﺍت

شامل کتابخانه عالیه مهدویه، کتابخانه عالیه چش تیه و کتابخانه درگاه پیر محمد

شاه، فارسی, بهکوشش مرکز میکروفیلم نور.

۸. فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضارﺍمپور (جلد سوم)،

شامل مععرفی ۱۵۰۰ نسخه تﺃلیفات شیعه در ﺍین کتابخانه، در دست ﺍقدﺍم.۵۶۹ فهرست فهارس نسخ ﹼخطی کتابخانه‌های هند

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، شامل

معرفی ۸۰۰ نسخه خطی عربی و فارسی.

* . فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی.

۱* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مزمل ﺍﷲ خان، علیگره، در دست ﺍقدﺍم.

* . فهرست نسخه‌هایخطی کتابخانه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی، در دست ﺍقدﺍم.

* فهرست ﺍنگلیسی میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد،

دهلی‌نو، در دست ﺍقدﺍم.

 

۲- کتابخانه مدرسه و جامعه سلط انیه، لکنو (فهرست مخطوطات ﺍین کتابخانه

با نام کتابخانه مرحوم سید ﺍبوﺍلحسن معروف به«ﺍبو صاحب» ﺁماده نشر ﺍست).

۳- کتابخانه مدرسه ﺍلوﺍعظین، لکنو.

۴- کتابخانه رﺍجه محمود ﺁباد (وقف ﺁستان قدس)، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین

کتابخانه شامل معرفی چهار هزﺍر نسخه عربی و فارسی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی چاپ و ﺍنتشار یافته ﺍست).

۵- کتابخانه دﺍرﺍلندوه ﺍلعلماﺀ، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین کتابخانه در دو جلدفارسی و عربی شامل معرفی پنج هزﺍر نسخه خطی ﺍز سوی مرکز تحقیقات فارسی به چاپ رسیده).

۶- کتابخانه درگاه پیرمحمد شاه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست نسخ خطی عربی وفارسی ﺍین کتابخانه در ۷ جلد به زبان ﺍردو ﺍز طرف کتابخانه ﺍنتشار یافته ﺍست. قند پارسی ۵۷۰

همچنین فهرست میکروفیلم‌های ﺍین کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلمنسخه‌های خطی کتابخانه‌های گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۷- کتابخانه درگاه عالیه چشتیه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍین کتابخانه شامل در مجموعه «فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۸- کتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍین کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلم‌های نسخه‌های خطی کتابخانه درحقیقت ﺍین مجموعه بزرگترین مجموعه در زمینه مهدویت و موعود عالم

به شمار میﺁید.

۹- کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، دو جلد، به زبان‌های ﺍنگلیسی وفارسی.

۱۰- کتابخانه نوﺍب مزمل ﺍﷲ خان، علیگره (ﺁماده  چاپ).

۱۱- کتابخانه جامعه همدرد، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده  چاپ ﺍست).

۱۲- کتابخانه ﺁصفیه، حیدرﺁباد.

۱۳- کتابخانه خانقاه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده چاپ ﺍست).

۱۴- کتابخانه موزه  ساﻻر جنگ، حیدرﺁباد.

۱۵- کتابخانه بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره (فهرست میکروفیلم‌های

بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی با عنوﺍن جلد دوم فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی علیگره).

**** فهارس کتب خطی‌در هند منتشرشده تو سط کتابخانه‌هاوموسسات گوناگون

* فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، کتابخانه ﺁصفیه سرکار عالی, حیدرﺁباد

(جلد ۱۳۳۲ ,۱ ه، ص ۳۹۹, جلد ۱۳۵۷ ,۲ ه، ص ۶۲۴, جلد ۱۳۴۷ ,۳ ه. ,

ص ۷۶۰, جلد ۱۳۵۵ ,۴ ه، ص ۷۰۸).۵۷۱ فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه‌های هند

*. فهرست تشریحی مخطوطات فارسی, کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، علیگره,هند, ۱۹۵۱ م.

* فهرست کتب، عثمانیه کتابخانه، بمبئی, ص ۹۶.

* فهرست نسخه‌های ﹼخطی فارسی کتابخانه‌های بمبئی, مدرسه محمدیه، مسجد

جامع، بمبئی, مرکز تحقیقات مهاتما گاندی، مرکز تحقیقات ﺍردو, ﺍنجمن ﺍسلام,

موزه  چترﺍپتی شیوﺍجی مهارﺍج وستو (پرنس ﺁوویلز), خانه فرهنگ جمهوری

ﺍسلامی ﺍیرﺍن، بمبئی, ص ۳۰۲.

۵. تعارف مخطوطات، کتابخانه دﺍرﺍلعلوم دیوبند، جلد ﺍول, ۱۳۹۰ ه، ص ۲۸۴,جلد دوم, ۱۳۹۳ ه. , ص ۲۹۶.

۶. فهرست نسخ خطی فارسی, مس می بهمرﺃه ﺍلعلوم خدﺍبخش ﺍورینتل پبلکﻻئبریری، بانکی‌پور، پتنه, ۱۹۲۵ م، جلد ﺍول، ص ۲۷۹, جلد دوم, ۱۹۴۲ م,

ص ۱۷۷, جلد سوم, ۱۹۶۷ م، ص ۲۹۵.۷. فهرست نمایشگاه مخطوطات و نوﺍدرﺍت، کتابخانه دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره,

گردﺁورنده مختارﺍل دین ﺍحمد,۱۹۵۳ م، ص۳۲.

۸. فهرست مخطوطات ریسرچ ﻻئبریری شعبه عربی فارسی مخطوطات، مرکز

مطالعات ﺁسیای مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۹ م، ص ۱۷۷.

۹. فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی, (دستنویس) مرکز مطالعات ﺁسیای مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۲ م، ص ۹۹.

۱۰. تصوف در شبه قاره (تصوف برصغیر مین) (ﺍردو), خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک

ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۲ م، ص ۲۳۸.

۱۱. یاددﺍشت حکیم سید شمسﺍﷲ قادری ماهر ﺁثار قدیمه بر مخطوطات

تاریخی, مخزونه کتابخانه نوﺍب صدریار جنگ بهادر موﻻنا حبیبﺍل ر حمن خان

شروﺍنی, علیگره, ۱۹۳۹ م، ص ۲۳.

۱۲. فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، پبلک ﻻئبریری, ﺍلهﺁباد, ۱۹۲۷ م، ص ۱۹۴. قند پارسی ۵۷۲

۱۳. فهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عربی و فارسی (ﺍردو), نیشنل بکدپو, ﺍمروهه، مرﺍدﺁباد، هند, ۱۹۷۳ م، ص ۶۴.

۱۴. فهرست مخطوطات خانقاه منعمیه (ﺍردو), گیا, (ر دکتر عطا خورشید، خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۳ ی، ص ۱۰۹.

۱۵. میرﺍث خط ِی ما در کتابخانه خدﺍبخش (به زبان ﺍنگلیسی), جلد ﺍول شاعرﺍن

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شعبه تحقیق و ﺍشاعت کشمیر و کتابخانه حمیدیه بهوپال، بهمنماه ۱۳۶۳ ه ش/فوریه ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، مردﺍدماه ۱۳۶۵ ه ش/ ذیﺍل حجه ۱۴۰۶ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، فروردینماه ۱۳۶۵ ه ش/ ﺁوریل ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، بهمنماه ۱۳۶۶ ه

ش/ جمادی ﺍلثانی ۱۴۰۸ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی و چاپی دیوﺍن حافظ در هند، ترتیب و تنظیم: دکترشریف حسین قاسمی, دیماه ۱۳۶۷ ه ش/جمادیﺍﻻول ۱۴۰۹ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه‌های عمومی و ﺁرشیو پتیاﻻ(پنجاب، هند), نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، دهلی‌نو,نشرﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلی, نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م. قند پارسی ۵۶۸

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلقﺁباد، دهلی‌نو,نشر ﺍول زمستان ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه ﺍسلامیه، دهلی‌نو، نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخ خطی منتشر شده و در دست ﺍنتشار تو سط مرکز میکروفیلمنور، دهلی 

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضا رﺍمپور، جلد ﺍول، دوم و سوم،

شامل معرفی ۵،۵۰۰ نسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا رﺍمپور ـ رﺍمپور.

* . فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبان فارسی) کتابخانهموﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره شامل معرفی ۲۰۳۵ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم (به زبان فارسی) بخشتاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، شامل معرفی ۷۰۰ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبانﺍنگلیسی) کتابخانهموﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم، (به زبان ﺍنگلیسی) بخش تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد سوم (به زبان فارسی) کتابخانه

حکیم ظلّﺍلرحمن (ﺁکادمی ﺍبنسینا) علیگره شامل معرفی ۲۹۰ نسخه.

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی و عربی، کتابخانه‌های گجرﺍت شامل کتابخانه عالیه مهدویه، کتابخانه عالیه چش تیه و کتابخانه درگاه پیر محمدشاه، فارسی,

۸. فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضارﺍمپور (جلد سوم)،

شامل مععرفی ۱۵۰۰ نسخه تالیفات شیعه در ﺍین کتابخانه، در دست ﺍقدﺍم.۵۶۹ فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه‌های هند

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، شامل

معرفی ۸۰۰ نسخه خطی عربی و فارسی.

* . فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی.

۱* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مزمل ﺍﷲ خان، علیگره، در دست ﺍقدﺍم.

* . فهرست نسخه‌هایخطی کتابخانه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی، در دست ﺍقدﺍم.

* فهرست ﺍنگلیسی میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد،

دهلی‌نو، در دست ﺍقدﺍم. 

۲- کتابخانه مدرسه و جامعه سلط انیه، لکنو (فهرست مخطوطات ﺍین کتابخانه

با نام کتابخانه مرحوم سید ﺍبوﺍلحسن معروف به«ﺍبو صاحب» ﺁماده نشر ﺍست).

* کتابخانه مدرسه ﺍلوﺍعظین، لکنو.

*- کتابخانه رﺍجه محمود ﺁباد (وقف ﺁستان قدس)، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین

کتابخانه شامل معرفی چهار هزﺍر نسخه عربی و فارسی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی چاپ و ﺍنتشار یافته ﺍست).

۵- کتابخانه دﺍرﺍلندوه ﺍلعلماﺀ، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین کتابخانه در دو جلد

فارسی و عربی شامل معرفی پنج هزﺍر نسخه خطی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی به چاپ رسیده).

۶- کتابخانه درگاه پیرمح مد شاه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست نسخ خطی عربی و

فارسی ﺍین کتابخانه در ۷ جلد به زبان ﺍردو ﺍز طرف کتابخانه ﺍنتشار یافته ﺍست. قند پارسی ۵۷۰

همچنین فهرست میکروفیلم‌های ﺍین کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۷- کتابخانه درگاه عالیه چش تیه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍین

کتابخانه شامل در مجموعه «فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه‌های

گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

* کتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجرﺍت .

۹- کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، دو جلد، به زبان‌های ﺍنگلیسی وفارسی.

۱۰- کتابخانه نوﺍب مزمل ﺍﷲ خان، علیگره (ﺁماده  چاپ).

۱۱- کتابخانه جامعه همدرد، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده  چاپ ﺍست).

۱۲- کتابخانه ﺁصفیه، حیدرﺁباد.

۱۳- کتابخانه خانقاه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده چاپ ﺍست).

*- کتابخانه موزه  ساﻻر جنگ، حیدرﺁباد.

*- کتابخانه بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره (فهرست میکروفیلم‌های

بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی با عنوﺍن جلد دوم فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی علیگره).

v فهارس کتب خطی‌در هند منتشرشده تو سط کتابخانه‌هاومو سسات گوناگون

* فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، کتابخانه ﺁصفیه سرکار عالی, حیدرﺁباد(جلد ۱۳۳۲ ,۱ ه، ص ۳۹۹, جلد ۱۳۵۷ ,۲ ه، ص ۶۲۴, جلد ۱۳۴۷ ,۳ ه. ,ص ۷۶۰, جلد ۱۳۵۵ ,۴ ه، ص ۷۰۸).۵۷۱ فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه‌های هند

۲. فهرست تشریحی مخطوطات فارسی, کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، علیگره,هند, ۱۹۵۱ م.

۳. فهرست کتب، عثمانیه کتابخانه، بمبئی, ص ۹۶.

۴. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه‌های بمبئی, مدرسه محمدیه، مسجد

جامع، بمبئی, مرکز تحقیقات مهاتما گاندی، مرکز تحقیقات ﺍردو, ﺍنجمن ﺍسلام,

موزه  چترﺍپتی شیوﺍجی مهارﺍج وستو (پرنس ﺁوویلز), خانه فرهنگ جمهوریﺍسلامی ﺍیرﺍن، بمبئی, ص ۳۰۲.

۵. تعارف مخطوطات، کتابخانه دﺍرﺍلعلوم دیوبند، جلد ﺍول, ۱۳۹۰ ه، ص ۲۸۴,

جلد دوم, ۱۳۹۳ ه. , ص ۲۹۶.

۶. فهرست نسخ خطی فارسی, مسمی بهمرﺃه ﺍلعلوم خدﺍبخش ﺍورینتل پبلکﻻئبریری، بانکی‌پور، پتنه, ۱۹۲۵ م،

۷. فهرست نمایشگاه مخطوطات و نوﺍدرﺍت، کتابخانه دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره,

گردﺁورنده مختارﺍل دین ﺍحمد,۱۹۵۳ م، ص۳۲.

۸. فهرست مخطوطات ریسرچ ﻻئبریری شعبه عربی فارسی مخطوطات، مرکز

مطالعات ﺁسیای مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۹ م، ص ۱۷۷.

۹. فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی, (دستنویس) مرکز مطالعات ﺁسیای

مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۲ م، ص ۹۹.

۱۰. تصوف در شبه قاره (تصوف برصغیر مین) (ﺍردو), خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک

ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۲ م، ص ۲۳۸.

۱۱. یاددﺍشت حکیم سید شمسﺍﷲ قادری ماهر ﺁثار قدیمه بر مخطوطات

تاریخی, مخزونه کتابخانه نوﺍب صدریار جنگ بهادر موﻻنا حبیبﺍل ر حمن خان

شروﺍنی, علیگره, ۱۹۳۹ م، ص ۲۳.

۱۲. فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، پبلک ﻻئبریری, ﺍلهﺁباد, ۱۹۲۷ م، ص ۱۹۴. قند پارسی ۵۷۲

۱۳. فهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عربی و فارسی (ﺍردو), نیشنل بکدپو,

ﺍمروهه، مرﺍدﺁباد، هند, ۱۹۷۳ م، ص ۶۴.

۱۴. فهرست مخطوطات خانقاه منعمیه (ﺍردو), گیا, (ر

دکتر عطا خورشید، خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۳ ی، ص ۱۰۹.

۱۵. میرﺍث خط ِی ما در کتابخانه خدﺍبخش (به زبان ﺍنگلیسی), جلد ﺍول شاعرﺍن

فارسی زبان ﺍز فردوسی تا حافظ, ۱۹۶۱ م.ومت کمپانی هند شرقی بریتانیا از هند خارج شده و بخشی نیز در اثر مرور زمان و رطوبت تخریب و یا خوراک موریانه شده است اما با این وجود هنوز هزاران نسخه خطی و چاپ سنگی به زبان فارسی وجود دارد.

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شعبه تحقیق و ﺍشاعت کشمیر و کتابخانه

حمیدیه بهوپال، بهمنماه ۱۳۶۳ ه ش/فوریه ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، مردﺍدماه ۱۳۶۵ ه

ش/ ذیﺍل حجه ۱۴۰۶ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، فروردینماه۱۳۶۵ ه ش/ ﺁوریل ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، بهمنماه ۱۳۶۶ هش/ جمادی ﺍلثانی ۱۴۰۸ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی و چاپی دیوﺍن حافظ در هند، ترتیب و تنظیم: دکتر

شریف حسین قاسمی, دیماه ۱۳۶۷ ه ش/جمادیﺍﻻول ۱۴۰۹ ه.

* فهرست نسخه‌های ﹼخطی فارسی کتابخانه‌های عمومی و ﺁرشیو پتیاﻻ

(پنجاب، هند), نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، دهلی‌نو,

نشرﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌هایخطی فارسی کتابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلی,

نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م. قند پارسی ۵۶۸

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلقﺁباد، دهلی‌نو,

نشر ﺍول زمستان ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه ﺍسلامیه، دهلی‌نو، نشر

ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخ خطی منتشر شده و در دست ﺍنتشار تو سط مرکز میکروفیلمنور، دهلی

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضا رﺍمپور، جلد ﺍول، دوم و سوم،

شامل معرفی ۵،۵۰۰ نسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا رﺍمپور ـ رﺍمپور.

* . فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبان فارسی) کتابخانه

موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره شامل معرفی ۲۰۳۵ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم (به زبان فارسی) بخش

تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، شامل معرفی ۷۰۰ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبانﺍنگلیسی) کتابخانه

موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم، (به زبان ﺍنگلیسی) بخش

تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد سوم (به زبان فارسی) کتابخانه

حکیم ظلّﺍلرحمن (ﺁکادمی ﺍبنسینا) علیگره شامل معرفی ۲۹۰ نسخه.

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی و عربی، کتابخانه‌های گجرﺍت

شامل کتابخانه عالیه مهدویه، کتابخانه عالیه چش تیه و کتابخانه درگاه پیر محمد

شاه، فارسی, بهکوشش مرکز میکروفیلم نور.

۸. فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضارﺍمپور (جلد سوم)،

شامل مععرفی ۱۵۰۰ نسخه تﺃلیفات شیعه در ﺍین کتابخانه، در دست ﺍقدﺍم.۵۶۹ فهرست فهارس نسخ ﹼخطی کتابخانه‌های هند

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، شامل

معرفی ۸۰۰ نسخه خطی عربی و فارسی.

* . فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی.

۱* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مزمل ﺍﷲ خان، علیگره، در دست ﺍقدﺍم.

* . فهرست نسخه‌هایخطی کتابخانه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی، در دست ﺍقدﺍم.

* فهرست ﺍنگلیسی میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد،

دهلی‌نو، در دست ﺍقدﺍم.

 

* کتابخانه مدرسه و جامعه سلطانیه، لکنو (فهرست مخطوطات ﺍین کتابخانه

با نام کتابخانه مرحوم سید ﺍبوﺍلحسن معروف به«ﺍبو صاحب» ﺁماده نشر ﺍست).

۳- کتابخانه مدرسه ﺍلوﺍعظین، لکنو.

۴- کتابخانه رﺍجه محمود ﺁباد (وقف ﺁستان قدس)، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین

کتابخانه شامل معرفی چهار هزﺍر نسخه عربی و فارسی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی چاپ و ﺍنتشار یافته ﺍست).

۵- کتابخانه دﺍرﺍلندوه ﺍلعلماﺀ، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین کتابخانه در دو جلد

فارسی و عربی شامل معرفی پنج هزﺍر نسخه خطی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی بهچاپ رسیده).

۶- کتابخانه درگاه پیرمح مد شاه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست نسخ خطی عربی و

فارسی ﺍین کتابخانه در ۷ جلد به زبان ﺍردو ﺍز طرف کتابخانه ﺍنتشار یافته ﺍست. قند پارسی ۵۷۰

همچنین فهرست میکروفیلم‌های ﺍین کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۷- کتابخانه درگاه عالیه چش تیه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍینکتابخانه شامل در مجموعه «فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۸- کتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍین

کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلم‌های نسخه‌های خطی کتابخانه در

حقیقت ﺍین مجموعه بزرگترین مجموعه در زمینه مهدویت و موعود عالم

بهشمار میﺁید.

۹- کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، دو جلد، به زبان‌های ﺍنگلیسی و

فارسی.

۱۰- کتابخانه نوﺍب مزمل ﺍﷲ خان، علیگره (ﺁماده  چاپ).

۱۱- کتابخانه جامعه همدرد، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده  چاپ ﺍست).

۱۲- کتابخانه ﺁصفیه، حیدرﺁباد.

۱۳- کتابخانه خانقاه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده چاپ ﺍست).

۱۴- کتابخانه موزه  ساﻻر جنگ، حیدرﺁباد.

۱۵- کتابخانه بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره (فهرست میکروفیلم‌هایبخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی با عنوﺍن جلد دوم فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی علیگره).

* فهارس کتب خطی‌در هند منتشرشده تو سط کتابخانه‌های گوناگون

* فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، کتابخانه ﺁصفیه سرکار عالی, حیدرﺁباد.

فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه‌های هند

۲. فهرست تشریحی مخطوطات فارسی, کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، علیگره,

هند, ۱۹۵۱ م.

۳. فهرست کتب، عثمانیه کتابخانه، بمبئی, ص ۹۶.

۴. فهرست نسخه‌های ﹼخطی فارسی کتابخانه‌های بمبئی, مدرسه محمدیه، مسجد

جامع، بمبئی, مرکز تحقیقات مهاتما گاندی، مرکز تحقیقات ﺍردو, ﺍنجمن ﺍسلام,

موزه  چترﺍپتی شیوﺍجی مهارﺍج وستو (پرنس ﺁوویلز), خانه فرهنگ جمهوری

ﺍسلامی ﺍیرﺍن، بمبئی, ص ۳۰۲.

۵. تعارف مخطوطات، کتابخانه دﺍرﺍلعلوم دیوبند، جلد ﺍول, ۱۳۹۰ ه، ص ۲۸۴,

جلد دوم, ۱۳۹۳ ه. , ص ۲۹۶.

۶. فهرست نسخ ﹼخطی فارسی, مس می بهمرﺃه ﺍلعلوم خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک

ﻻئبریری، بانکی‌پور، پتنه, ۱۹۲۵ م، جلد ﺍول، ص ۲۷۹, جلد دوم, ۱۹۴۲ م,

ص ۱۷۷, جلد سوم, ۱۹۶۷ م، ص ۲۹۵.

* فهرست نمایشگاه مخطوطات و نوﺍدرﺍت، کتابخانه دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره,گردﺁورنده مختارﺍل دین ﺍحمد,۱۹۵۳ م، ص۳۲.

* فهرست مخطوطات ریسرچ ﻻئبریری شعبه عربی فارسی مخطوطات، مرکزمطالعات ﺁسیای مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۹ م، ص ۱۷۷.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی, (دستنویس) مرکز مطالعات ﺁسیایمرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۲ م، ص ۹۹.

۱۰. تصوف در شبه قاره (تصوف برصغیر مین) (ﺍردو), خدﺍبخش ﺍورینتل پبلکﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۲ م، ص ۲۳۸.

۱۱. یاددﺍشت حکیم سید شمسﺍﷲ قادری ماهر ﺁثار قدیمه بر مخطوطات

تاریخی, مخزونه کتابخانه نوﺍب صدریار جنگ بهادر موﻻنا حبیبﺍل ر حمن خان

شروﺍنی, علیگره, ۱۹۳۹ م، ص ۲۳.

۱۲. فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، پبلک ﻻئبریری, ﺍلهﺁباد, ۱۹۲۷ م، ص ۱۹۴. قند پارسی ۵۷۲

۱۳. فهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عربی و فارسی (ﺍردو), نیشنل بکدپو,

ﺍمروهه، مرﺍدﺁباد، هند, ۱۹۷۳ م، ص ۶۴.

۱۴. فهرست مخطوطات خانقاه منعمیه (ﺍردو), گیا, (ر

دکتر عطا خورشید، خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۳ ی، ص ۱۰۹.

۱۵. میرﺍث خط ِی ما در کتابخانه خدﺍبخش (به زبان ﺍنگلیسی), جلد ﺍول شاعرﺍن

فارسی زبان ﺍز فردوسی تا حافظ, ۱۹۶۱ م. در کتابخانه‌های هندوستان هزاران کتاب خطی وجود داشته است بخشی از آنها در دوره حکومت کمپانی هند شرقی بریتانیا از هند خارج شده و بخشی نیز در اثر مرور زمان و رطوبت تخریب و یا خوراک موریانه شده است اما با این وجود هنوز هزاران نسخه خطی و چاپ سنگی به زبان فارسی وجود دارد.[http://fa.newdelhi.icro.ir/uploads/QP41-42.pdf]

* فهرست نسخه‌های ﹼخطی کتابخانه شعبه تحقیق و ﺍشاعت کشمیر و کتابخانه

حمیدیه بهوپال، بهمنماه ۱۳۶۳ ه ش/فوریه ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، مردﺍدماه ۱۳۶۵ ه

ش/ ذیﺍل حجه ۱۴۰۶ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ندوه ﺍلعلما، لکهنو، فروردینماه

۱۳۶۵ ه ش/ ﺁوریل ۱۹۸۶ م.

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، بهمنماه ۱۳۶۶ ه

ش/ جمادی ﹼ ﺍلثانی ۱۴۰۸ ه.

* فهرست نسخه‌های خطی و چاپی دیوﺍن حافظ در هند، ترتیب و تنظیم: دکتر

شریف حسین قاسمی, دیماه ۱۳۶۷ ه ش/جمادیﺍﻻول ۱۴۰۹ ه.

* فهرست نسخه‌های ﹼخطی فارسی کتابخانه‌های عمومی و ﺁرشیو پتیاﻻ

(پنجاب، هند), نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، دهلی‌نو,

نشرﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌هایخطی فارسی کتابخانه کتابخانه عمومی هردیال، دهلی,

نشر ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م. قند پارسی ۵۶۸

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه همدرد، تغلقﺁباد، دهلی‌نو,

نشر ﺍول زمستان ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه جامعه ملیه ﺍسلامیه، دهلی‌نو، نشر

ﺍول ۱۳۷۷ ه ش/۱۹۹۹ م.

* فهرست نسخ ﹼخطی منتشر شده و در دست ﺍنتشار تو سط مرکز میکروفیلم

نور، دهلی

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضا رﺍمپور، جلد ﺍول، دوم و سوم،

شامل معرفی ۵،۵۰۰ نسخه فارسی با همکاری کتابخانه رضا رﺍمپور ـ رﺍمپور.

* . فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبان فارسی) کتابخانه

موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره شامل معرفی ۲۰۳۵ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم (به زبان فارسی) بخش

تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، شامل معرفی ۷۰۰ نسخه.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد ﺍول (به زبانﺍنگلیسی) کتابخانه

موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد دوم، (به زبان ﺍنگلیسی) بخش

تاریخ و کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره.

* فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی، جلد سوم (به زبان فارسی) کتابخانه

حکیم ظلّﺍلرحمن (ﺁکادمی ﺍبنسینا) علیگره شامل معرفی ۲۹۰ نسخه.

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی و عربی، کتابخانه‌های گجرﺍت

شامل کتابخانه عالیه مهدویه، کتابخانه عالیه چش تیه و کتابخانه درگاه پیر محمد

شاه، فارسی, بهکوشش مرکز میکروفیلم نور.

۸. فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضارﺍمپور (جلد سوم)،

شامل مععرفی ۱۵۰۰ نسخه تﺃلیفات شیعه در ﺍین کتابخانه، در دست ﺍقدﺍم.۵۶۹ فهرست فهارس نسخ خطی کتابخانه‌های هند

* فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه رﺍجه محمودﺁباد، لکهنو، شاملمعرفی ۸۰۰ نسخه خطی عربی و فارسی.

* . فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد، دهلی.

۱* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مزمل ﺍﷲ خان، علیگره، در دست ﺍقدﺍم.

* . فهرست نسخه‌هایخطی کتابخانه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی، در دست ﺍقدﺍم.

* فهرست ﺍنگلیسی میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه جامعه همدرد،دهلی‌نو، در دست ﺍقدﺍم.

* کتابخانه مدرسه و جامعه سلطانیه، لکنو (فهرست مخطوطات ﺍین کتابخانه

با نام کتابخانه مرحوم سید ﺍبوﺍلحسن معروف به«ﺍبو صاحب» ﺁماده نشر ﺍست).

* کتابخانه مدرسه ﺍلوﺍعظین، لکنو.

۴- کتابخانه رﺍجه محمود ﺁباد (وقف ﺁستان قدس)، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍینکتابخانه شامل معرفی چهار هزﺍر نسخه عربی و فارسی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی چاپ و ﺍنتشار یافته ﺍست).

۵- کتابخانه دﺍرﺍلندوه ﺍلعلماﺀ، لکنو (فهرست نسخ خطی ﺍین کتابخانه در دو جلد

فارسی و عربی شامل معرفی پنج هزﺍر نسخه خطی ﺍز سوی مرکز تحقیقات

فارسی بهچاپ رسیده).

۶- کتابخانه درگاه پیرمح مد شاه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست نسخ خطی عربی و

فارسی ﺍین کتابخانه در ۷ جلد به زبان ﺍردو ﺍز طرف کتابخانه ﺍنتشار یافته ﺍست. قند پارسی ۵۷۰

همچنین فهرست میکروفیلم‌های ﺍین کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی کتابخانه‌های گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۷- کتابخانه درگاه عالیه چش تیه، ﺍحمدﺁباد، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍین

کتابخانه شامل در مجموعه «فهرست میکروفیلم نسخه‌های خطی کتابخانه‌های

گجرﺍت ﺁماده چاپ ﺍست).

۸- کتابخانه درگاه عالیه مهدویه پالمپور، گجرﺍت (فهرست میکروفیلم‌های ﺍین

کتابخانه در مجموعه فهرست میکروفیلم‌های نسخه‌های خطی کتابخانه در

حقیقت ﺍین مجموعه بزرگترین مجموعه در زمینه مهدویت و موعود عالم

به شمار میﺁید.

* کتابخانه موﻻنا ﺁزﺍد دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره، دو جلد، به زبان‌های ﺍنگلیسی وفارسی.

۱۰- کتابخانه نوﺍب مزمل ﺍﷲ خان، علیگره (ﺁماده  چاپ).

۱۱- کتابخانه جامعه همدرد، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده  چاپ ﺍست).

۱۲- کتابخانه ﺁصفیه، حیدرﺁباد.

۱۳- کتابخانه خانقاه شاه ﺍبوﺍلخیر، دهلی (شامل معرفی نسخه ﺁماده چاپ ﺍست).

۱۴- کتابخانه موزه  ساﻻر جنگ، حیدرﺁباد.

۱۵- کتابخانه بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره (فهرست میکروفیلم‌های

بخش تاریخ پیشرفته دﺍنشگاه ﺍسلامی با عنوﺍن جلد دوم فهرست میکروفیلم

نسخه‌های خطی علیگره).

v فهارس کتب خطی‌در هند منتشرشده تو سط کتابخانه‌هاومﺅ سسات گوناگون

۱. فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، کتابخانه ﺁصفیه سرکار عالی, حیدرﺁباد

(جلد ۱۳۳۲ ,۱ ه، ص ۳۹۹, جلد ۱۳۵۷ ,۲ ه، ص ۶۲۴, جلد ۱۳۴۷ ,۳ ه. ,

ص ۷۶۰, جلد ۱۳۵۵ ,۴ ه، ص ۷۰۸).۵۷۱ فهرست فهارس نسخ ﹼخطی کتابخانه‌های هند

۲. فهرست تشریحی مخطوطات فارسی, کتابخانه ﺍنجمن ترقی ﺍردو، علیگره,

هند, ۱۹۵۱ م.

۳. فهرست کتب، عثمانیه کتابخانه، بمبئی, ص ۹۶.

۴. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه‌های بمبئی, مدرسه محمدیه، مسجد

جامع، بمبئی, مرکز تحقیقات مهاتما گاندی، مرکز تحقیقات ﺍردو, ﺍنجمن ﺍسلام,

موزه  چترﺍپتی شیوﺍجی مهارﺍج وستو (پرنس ﺁوویلز), خانه فرهنگ جمهوری

ﺍسلامی ﺍیرﺍن، بمبئی, ص ۳۰۲.

۵. تعارف مخطوطات، کتابخانه دﺍرﺍلعلوم دیوبند، جلد ﺍول, ۱۳۹۰ ه، ص ۲۸۴,

جلد دوم, ۱۳۹۳ ه. , ص ۲۹۶.

۶. فهرست نسخ خطی فارسی, مس می بهمرﺃه ﺍلعلوم خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک

ﻻئبریری، بانکی‌پور، پتنه, ۱۹۲۵ م، جلد ﺍول، ص ۲۷۹, جلد دوم, ۱۹۴۲ م,

ص ۱۷۷, جلد سوم, ۱۹۶۷ م، ص ۲۹۵.

۷. فهرست نمایشگاه مخطوطات و نوﺍدرﺍت، کتابخانه دﺍنشگاه ﺍسلامی علیگره,

گردﺁورنده مختارﺍل دین ﺍحمد,۱۹۵۳ م، ص۳۲.

۸. فهرست مخطوطات ریسرچ ﻻئبریری شعبه عربی فارسی مخطوطات، مرکز

مطالعات ﺁسیای مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۹ م، ص ۱۷۷.

۹. فهرست نسخه‌های ﹼخطی فارسی و عربی, (دستنویس) مرکز مطالعات ﺁسیای

مرکزی، دﺍنشگاه کشمیر، سرینگر, ۱۹۸۲ م، ص ۹۹.

۱۰. تصوف در شبه قاره (تصوف برصغیر مین) (ﺍردو), خدﺍبخش ﺍورینتل پبلک

ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۲ م، ص ۲۳۸.

۱۱. یاددﺍشت حکیم سید شمسﺍﷲ قادری ماهر ﺁثار قدیمه بر مخطوطات

تاریخی, مخزونه کتابخانه نوﺍب صدریار جنگ بهادر موﻻنا حبیبﺍلرحمن خان

شروﺍنی, علیگره, ۱۹۳۹ م، ص ۲۳.

۱۲. فهرست کتب عربی, فارسی و ﺍردو، پوبلک ﻻئبریری, ﺍلهﺁباد, ۱۹۲۷ م، ص ۱۹۴. قند پارسی ۵۷۲

۱۳. فهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عربی و فارسی (ﺍردو), نیشنل بکدپو,

ﺍمروهه، مرﺍدﺁباد، هند, ۱۹۷۳ م، ص ۶۴.

۱۴. فهرست مخطوطات خانقاه منعمیه (ﺍردو), گیا, (ر

دکتر عطا خورشید، خدﺍبخش ﺍورینتال پابلیک ﻻئبریری، پتنه, ۱۹۹۳ ی، ص ۱۰۹.

۱۵. میرﺍث خطی ما در کتابخانه خدﺍبخش (به زبان ﺍنگلیسی), جلد ﺍول شاعرﺍن

فارسی زبان ﺍز فردوسی تا حافظ, ۱۹۶۱ م.

Comments are closed.