نشنال جئوگرافيک عذرخواهی وزارت ارشاد لغو فستیوال !

به گزارش BBC:
واژه ‘خليج عربی’ در يکی از اطلسهای معتبر جهان- گزارش شبکه رادیو و تلویزیون بی بی سی/نوامبر 2004

مؤسسه آمريکايی نشنال جئوگرافيک (National Geographic) که از اعتباری جهانی در دانش جغرافيا برخوردار است در اطلس تازه جهان که منتشر کرده، نسبت به اطلس پيشين خود حدود هفده هزار مورد تغيير اعمال کرده است.
از جمله اين تغييرات، گنجاندن نام “خليج عربی” در داخل پرانتز در مقابل نام خليج فارس است که اعتراضهای زيادی، بويژه ميان ايرانيان مقيم آمريکا بر انگيخته است.

گذاشتن نام “خليج عربی” در پرانتز در نسخه تازه اطلس نشنال جئوگرافيک به اين دليل است که برخی کشورها اين نام را به صورت رسمی بر خليج فارس نهاده و استفاده می کنند و نشنال جئوگرافيک بر کاربرد اين نام در اين کشورها اذعان دارد
آلن کارول، رئيس گروه تدوين کنندگان نقشه های اطلس نشنال جياگرفيک
آلن کارول، رئيس گروه تدوين کنندگان نقشه های اين اطلس می گويد که در رسم اين نقشه ها از منابع سازمان ملل متحد، وزارت امورخارجه آمريکا، سفارتخانه های دولتهای مختلف در واشنگتن و بسياری سازمانهای ديگر استفاده می شود و ثبت اسامی مورد استفاده در نقشه ها به صورت مرتب با هيئتی ويژه در زمينه نامهای جغرافيايی در ميان گذاشته می شود اما تصميم نهايی برای ثبت اين اسامی را خود نشريه می گيرد.

گزارش مهرنوش ابراهيمی در اين زمينه

به گفته آقای کارول، سياست مؤسسه نشنال جئوگرافيک در ثبت نام مکانها، سياست “دوفاکتو” است يعنی بر اساس نامهايی که در عمل به کار می رود تصميم گرفته می شود.
آقای کارول گفته است که گذاشتن نام “خليج عربی” در نسخه تازه اطلس نشنال جئوگرافيک به اين دليل است که برخی کشورها اين نام را به صورت رسمی بر خليج فارس نهاده و استفاده می کنند و نشنال جياگرفيک بر کاربرد اين نام در اين کشورها اذعان دارد.
وی تصريح کرده است که نام “خليج فارس” در اطلس نشنال جئوگرافيک، همچنان به عنوان نام اصلی اين خليج به کار خواهد رفت و دليل ديگری که نام “خليج عربی” هم در اين اطلس گنجانده شده اين است که کسانی که از اين نام به عنوان کليد واژه در جستجوهای اينترنتی استفاده می کنند بتوانند اطلاعات مورد نياز خود را بيابند.

پس از روی کارآمدن حکومت اسلامی در ايران، با فاصله گرفتن از ملی گرايی ايرانی، حساسيت زمامداران ايران بر اختلافی که بر سر نام خليج فارس وجود داشت کاهش يافت و حتی در ايران پيشنهادهايی مطرح شد حاکی از اينکه اين خليج را خليج اسلامی يا خليج اسلام بنامند
صادق زيباکلام، استاد دانشگاه تهران
در اسناد سازمان ملل متحد، از نام “خليج فارس” استفاده می شود و رسانه های آمريکايی نيز همين نام را به کار می برند.
استفاده از نام “خليج عربی” در کشورهای عربی عمدتاً از زمان رياست جمهوری جمال عبدالناصر در مصر باب شد که در زمان خود رهبر جنبش ملی جهان عرب به شمار می رفت.
اين موضوع واکنش حکومت وقت ايران را به همراه داشت، ايرانيان استفاده از نام خليج عربی را نوعی ستيز با ايرانيت و تجاوز به تاريخ ايران قلمداد کردند.
در خارج از ايران، نهادی با نام گروه ضربت خليج فارس برای حفاظت از ميراث تاريخی خليج فارس فعاليت دارد.
اين گروه با همراهی شورای ملی ايرانيان مقيم آمريکا در حال فعاليت برای جلب حمايت ايرانيان مقيم آمريکا برای مخالفت با استفاده از نام “خليج عربی” اند تا مؤسسه نشنال جياگرفيک را وادارند در چاپ بعدی اطلس خود، اين نام را حذف کند و حتی به عنوان نام ثانوی خليج فارس نيز از آن استفاده نکند.
آلن کارول از مؤسسه نشنال جئوگرافيک می گويد که نام “خليج عربی” در اين مؤسسه بازبينی خواهد شد اما نمی داند نتيجه اين بازبينی چه خواهد شد.
در نسخه اينترنتی اطلس جهان نشنال جئوگرافيک عبارت ‘خليج عربی’ که در تازه ترين نسخه چاپی اين اطلس در داخل پرانتز در مقابل نام خليج فارس گنجانده شده حذف شده است

مؤسسه آمريکايی نشنال جئوگرافيک که از معتبرترين مراکز جغرافيايی جهان به شمار می رود در نسخه اينترنتی اطلس جهان خود عبارت “خليج عربی” را که در تازه ترين نسخه چاپی اين اطلس در داخل پرانتز در مقابل نام خليج فارس گنجانده بود حذف کرده و به جای آن در مقابل نام خليج فارس نوشته است: “نامی که بيش از هر چيز برای اين خليج رايج بوده و در طول تاريخ به کار رفته، خليج فارس است، هرچند برخی نيز آن را خليج عربی می نامند”.

برای ديدن نقشه خليج فارس در اطلس اينترنتی نشنال جئوگرافيک اينجا را کليک کنيد

اين مؤسسه علاوه بر حذف عبارت ‘خليج عربی’ توضيحی را که پيشتر در مقابل نام جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قرار داده و آنها را جزاير “اشغال شده توسط ايران و مورد ادعای امارات” خوانده بود نيز حذف کرده است.
تغيير ديگری که مؤسسه نشنال جئوگرافيک بر نقشه خليج فارس خود اعلام کرده، حذف عبارتهای ‘قيس’ و ‘شيخ شعيب’ به عنوان نامهای عربی جزيره های کيش و لاوان است.
همچنين جستجو به دنبال عبارت Arabian Gulf (خليج عربی) در موتور جستجوگر سايت نشنال جئوگرافيک پيامی به اين مضمون به همراه دارد: “مکانی که به دنبال آن هستيد، يافته نشد، املای واژه مورد نظر خود را تصحيح کنيد”.
مؤسسه نشنال جئوگرافيک به مناسبت اين تغييرات با انتشار بيانيه ای اعلام کرده است که اين تغييرات در پی مشورت با مراجع دولتی، دانشگاهی و برخی سازمانها و افراد صورت گرفته است.
اين تغييرات در اطلس نشنال جئوگرافيک پس از آن رخ داد که حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران اعلام کرد رئيس مؤسسه نشنال جئوگرافيک طی نامه ای به عذرخواهی پرداخته و اعلام آمادگی کرده است که “اشتباه” اين مؤسسه را در مورد نام خليج فارس جبران کند.

در مقابل نام خليج فارس در نسخه اينترنی اطلس نشنال جئوگرافيک نوشته شده: “نامی که بيش از هر چيز برای اين خليج رايج بوده و در طول تاريخ به کار رفته، خليج فارس است، هرچند برخی نيز آن را خليج عربی می نامند

نامی که در مدارک بين المللی و اسناد سازمان ملل متحد برای اين خليج به کار رفته خليج فارس است و مسئولان مؤسسه نشنال جئوگرافيک از همان آغاز در مورد علت به کار بردن عبارت واژه “خليج عربی” در داخل پرانتز برای اين خليج گفته بودند که از نظر آنها نام اين خليج، خليج فارس است و استفاده از عبارت “خليج عربی” تنها به اين معنی است که اين نام نيز در برخی کشورها برای اين خليج به کار می رود و می توان آن را نام دوم اين خليج به شمار آورد.
با اين حال، دولت ايران به استفاده از عبارت “خليج عربی” در اين اطلس بشدت اعتراض کرده و حتی انتشار نشريات مؤسسه نشنال جئوگرافيک را در ايران و ورود خبرنگاران اين نشريات به کشور را ممنوع کرده است.
مردم ايران نيز چه در داخل و چه در خارج از اين کشور به شيوه های گوناگون به کاربرد عبارت “خليج عربی” اعتراض کرده اند و از جمله چشمگيرترين اقدامات از اين دست، راه انداختن صفحاتی در شبکه اينترنت به زبانهای انگليسی و عربی و پيوند دادن آن به موتورهای جستجوگر اينترنتی است، به گونه ای که اگر کسی از طريق اين موتورهای جستجوگر به دنبال واژه “خليج عربی” بگردد، نخستين نتيجه ای که از اين جستجو دريافت می کند پيامی با اين مضمون است که “چنين خليجی وجود ندارد، به دنبال خليج فارس بگرديد”.
کاربرد عبارت “خليج عربی” در واقع با بروز جنبش ناسيوناليستی در جهان عرب به رهبری جمال عبدالناصر، رهبر مصر در سالهای دهه پنجاه و شصت ميلادی آغاز شد که در واقع نشانه ای بود از اعتراض ملی گرايان عرب به حکومت وقت ايران به عنوان متحد نزديک آمريکا و دولتهای غربی در منطقه خاورميانه.
کاربرد اين عبارت چه پيش و چه پس از روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی در ايران به شيوه های مختلف مورد اعتراض دولتهای حاکم بر اين کشور بوده که در مواردی عقب نشينيهايی نيز به همراه داشته است.
يکی از موارد اين عقب نشينيها به فيلم کوتاه پويانمايی ای مربوط می شود که چندی پيش در نسخه انگليسی سايت اينترنتی شبکه تلويزيونی الجزيره منتشر شد و در آن حساسيت ايران به نام خليج فارس به شيوه ای طنزگونه مورد انتقاد قرار گرفت.
در پی اعتراض مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به اين فيلم، مسئولان شبکه الجزيره اقدام به حذف آن از سايت خود کردند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غفلتهای آن
دولت در سال 1383 سه مصوبه گذراند و بر اساس مصوبه دی /27 دسامبر2004 وزارت ارشاد مسئول برگزاری اولین فستیوال متنوع خلیج فارس شد. در ابتدای دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، از نمادها و مظاهر ایرانی گرایانه و از جمله نام خلیج فارس پرهیز می‌شدو چنانچه با تصدی آقای صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد وب سایت اولین فستیوال ملی خلیح فارس و مسابقه جهانی وبلاگ نویسی خلیج فارس ناگهان بسته شد. در وبسایت مسابقه فستیوال خلیج فارس دهها وبلاگ نویس بر اساس در خواست وزارت ارشاد طرحها، کاریکاتورهاو انیمیشن‌ها و مقاله‌ها (فروردین ۱۳۸۴) و راهکارهای پاسداری از میراث خلیج فارس در آن ارایه می‌کردند و قرار بود طی مراسم تلویزیونی برندگان و برترین‌های این مسابقه ۳۰۰ سکه دریافت کننداما وب سایت این فستیوال بطور ناگهانی قبل از اعلام برندگان و اجرای مسابقه، از سوی وزارت ارشاد حذف و مسابقه لغو شد.
tفستیولی که فقط برای خنثی کردن موج بود بدنبال موج نشنال جغرافی وزیر وزارت ارشاد بر اساس مصوبه دولت وب سایت فستیوالی را براه انداخت و قول داد به مشارک کنندگان 300 سکه بدهد.
دهها نفر مقاله – راهکار- انیمیشن – کاریکاتور و طرح کشیدن ولی موقع مسابفه وب سایت از دسترس خارج شد و تا امروز معلوم نشد که این بازی چه بود و چه شد. خبر زیر مربوط به آن اولین فستیوال است. اینهم آدرس راهکارها انیمیشن هایی که این سایت در مسابقه ایجاد کرده بود که ناپدید شد.

هر رویدادی دچار تحریف و سوء استفاده می شود. برای جلوگیری از تحریف تاریخ هر رویداد مستندات آن باید از زبان شاهدان عینی ثبت شود.

 روز ملی خلیج فارس از زبان شاهد عینی دست اندر کار این موضوع از ابتدا تا امروز چکیده مستندات: 

برابر گفتگو با دکتر عجم عضو آن زمان کمیته خلیج فارس و کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران و مصاحبه های  رادیو صدای ایران /۱۳۹۰ ، ، باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۳  ، ایرنا (۱۳۹۱) ،خبرگزاری ایرنا(۹۴)    تصویب روز ملی خلیج فارس کار گروهی بود و یک روند چندین ساله داشت و افرادی دلسوزانه بدنبال راهکارهایی برای پاسداری از هویت ایرانی و جلوگیری از تغییر نام خلیج فارس بودند که در نهایت بعد از چند دهه این تلاشها به بار نشست. دولت با توجه به درخواستها و مکاتبات  مردمی  در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ سه مصوبه  در تایید راهکارهای  پیشنهادی گذراند تا در نهایت سال ۸۴  نام گذاری نهایی و اعلام شد. خلاصه اهم کارهای مقدماتی :

۱-     در سال ۱۳۸۰ گزارش هشدار آمیزی از روند فزاینده جعل نام خلیج فارس در رسانه های عربی و انگلیسی تهیه و برای مقامات ذیصلاح کشوری و لشکری ارسال شد.

۲-      با توجه به عدم دریافت پاسخ و عدم توجه کافی از سوی مسئولان ذیربط و با هدف کشاندن موضوع به افکار عمومی ، مقاله ای  هشدار آمیز از روند فزاینده جعل نام خلیج فارس در ۱۰  شماره   ۱۶تا ۲۷ مهر ۱۳۸۱ در روزنامه همشهری و وب سایت آنلاین آن منتشر شد .

۳-      مقاله روزنامه همشهری برای مقامات و نمایندگان مجلس و کمیته سیاست خارجی و کمیته فرهنگی ارسال شد.

۴-   چه بایــــــــــــــد کرد؟ در تاریخ   ۱۳۸۱/۱٠/۱۱راهکارهای پیشنهادی  برای جلوگیری از جعل نام خلیج فارس در وب  لاگها بصورت آنلاین منتشر شد از جمله در این پست:  http://parssea.persianblog.ir/post/1/

همزمان،  نامه نگاری هایی را با امضای ” انجمن دوستداران نام های تاریخی” شروع کردیم  که  معطوف به ترغیب  و حساس کردن مسئولان و مقامات مربوطه به موضوع جعل نام خلیج فارس بود. از جمله به  مقامات  وزارت علوم – صدا و سیما – وزارت ارشاد – شهرداری و ….

راهکارهای  چه باید کرد؟  با تلاش دوستانی که داشتیم   در اسفند ۱۳۸۲ در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شد و مصوبه ای صادر شد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، هئات وزیران  نیز در جلسه ۲۶ فروردین ۱۳۸۳ آیین نامه و مصوبه ای در ۶ بند برای ضرورت پاسداری از نام خلیج فارس و هویت آن را تصویب کرد که  با امضای  آقای دکتر عارف معاون وقت رئیس جمهور به تمامی سازمان ها و نهادها ابلاغ شد.

. در آن مصوبه تقریبا همه نکات  طرح شده در این مقاله و نامه ما مورد تاکید قرار گرفت : و در بند ۳  مصوبه مذکور موضوع نام گذاری اماکن و  … با نام خلیج فارس مورد تاکید قرار گرفت . بنا بر این   ما  و دوستانمان قوت قلب گرفتیم تا در اصرار برخواسته خود از مخالفان قدرتمند  این ایده  نهراسیم و خجل نباشیم و مصرانه تر از قبل عمل کنیم  .

۵-  همایش  همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲  مجددا راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس ارایه شد  ص ۳۶-۳۷ وب سایت مطالعات خلیج فارس 

http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

۶ –      پیگیری های انجام شده منجر به تشکیل جلساتی شد که ماحصل آن صدور اولین بخشنامه هئیت دولت در بهمن ۱۳۸۲ ویژه  دفاع از نام حلیج فارس بود  بخشنامه با امضای دکتر عارف معاون رئیس جمهور به همه  وزارتخانه ها ابلاغ شد. در خرداد ۱۳۸۳ مجددا بخشنامه  کامل تری از سوی هئیت دولت ابلاغ شد که باید منجر به تهیه لایحه ای قانونی می شد..

۷-   همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس در دانشگاه تهران راهکارها مجدد به اطلاع رسانه های گروهی رسید گزارش خبرگزاری فارس و روزنامه تهران تایمز خرداد ۱۳۸۳ مورخ   ۸۳/۰۲/۰۳ – و در شبکه خبری دولت منتشر شد: 

یک پژوهشگر در همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس گفت: برای پاسداری از نام خلیج فارس کوشا باشیم .

۸- شهریور ۱۳۸۳ کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ و میراث فرهنگی بشریت نوشته محمد عجم در سه هزار نسخه منتشر و برای مقامات و نمایندگان مجلس ارسال شد.این کتاب راهکارهای مختلف از جمله روز ملی خلیج فارس را خواستار شده است.

۹ – پیشنهاد ما در مورد ضرورت نام گذاری روز خلیج فارس در وب سایت سازمان خلیج فارس آنلاین  نیز در  صفحه  گفتمان آنلاین از  تاریخ ۶/۹/۲۰۰۳  (۱۸ شهریور ۱۳۸۲)  در صفحه  آنلاین  به بحث گذاشته شده بودو دهها نظر و کامنت از آن حمایت کرده بود .

۱۱- اواخر آبان ۱۳۸۳ خبر جعل نام خلیج فارس در وبسایت نشنال جغرافی منتشر شد و موجی از اعتراض منجر به یک طومار ۱۲۴ هزار امضایی شد. این موج  بی سابقه از همبستگی ایرانی موجب تسریع در امر نام گذاری خلیج فارس شد. همزمان وب سایت پرشن گلف آنلاین نظرات ایرانیان رادر خصوص پیشنهاد ما  جمع آوری و جمع بندی نمود. بیشتر رای دهندگان به ترتیب :

 ۱ –  روز ۹ آذربازپس گیری جزایرسه گانه -۲- روز ۳۰ اسفند ملی شدن نفت۳- روز شکست پرتغالی ها   را پیشنهاد کردند. لذا در روز ۹ آذر ۱۳۸۳ افراد و اعضای  سایت  پرشن گلف آنلاین این روز را به عنوان روز  خلیج فارس  رسما اعلام  و برای اولین بار آن را گرامیداشتیم و دهها ایمیل برای اطلاع رسانی توسط گروه ایمیلی تسک فورس به موسسات مختلف جغرافیایی ارسال شد.

۱۲-

نامه اعضای هئیت مدیره  سازمان برای مقامات و مطبوعات ارسال شد و در روزنامه شرق منتشر شد.

 ۱۳ – جلساتی در وزارت خارجه با حضور اعضای کمیته خلیج فارس(وزارت کشور- سازمان نقشه برداری- ادارات سه گانه خلیج فارس و حقوقی و اسناد وزارتخارجه ) برگزار شد و ضرورت اعلام  روز خلیج فارس مورد تایید قرار گرفت . اما تعیین خود روز به وزارت ارشاد واگذار شد. وزارت ارشاد  پس از مشاوره های لازم  روز فتح هرموز را بر روز ۹ اذر ترجیح داد. قرار شد دقیقا بررسی و مشخص شود کدام روز در اردیبهشت را باید  فتح نهایی هرموز دانست . پس از استعلام ما گروه تاریخ دانشگاه تاریخ روز را ۱۰ اردیبهشت ۲۹ اوریل  را روز فتح هرموز اعلام کرد که البته با منابع انگلیسی ۲۲ آوریل ۱۶۲۲ در مورد روز  اخراج پرتغالی ها از جزیره هرمز مقداری اختلاف دارد. برای ثبت و تصویب پیشنهاد روز ملی خلیج فارس لازم بود که گزارش توجیهی تهیه و در اختیار نهادهای تصمیم گیرنده و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. و گزارش توجیهی تهیه شد و در اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت و در نهایت با پیگیری های مصرانه دوستداران میراث فرهنگی،  موضوع در جلسه ۲۲/۴/ ۱۳۸۳ به ریاست آقای خاتمی رئیس جمهور  تصویب و ابلاغ شد.

در همان حال فستیوال و مسابقه ای جهانی  از سوی وزارت ارشاد در جریان بود این فستیوال در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۸۳  برابر با  ۲۷ دسامبر ۲۰۰۴  از طریق رسانه ها اعلام شده بود.  مشارکت کنندگان در وب سایت فستیوال هنرهای خود را به نمایش می گذاشتند دهها مقاله و انیمیشن و کاریکاتور و کاریکلماتور  تهیه شد. کمی بعد از تصویب روز ملی خلیج فارس .  دولت جدید سر کار آمد و وبسایت مسابقه بدون هیچ توضیحی محو و فستیوال لغو شد.

 

1388 روز ملی خلیج فارس

Tehran times
Iranian Culture Ministry to hold first national Persian Gulf festival
Tehran, Dec 27, 2004 IRNA
Ministry of Culture and Islamic Guidance is to hold the first national festival and conference of the Persian Gulf based on a cabinet approval.Public Relations Department at Ministry of Culture and Islamic Guidance reported on Monday that the national Persian Gulf festival will be held in the Persian Gulf from March to April, 2005,
in which local and state officials as well as academic and cultural figures and people from various walks of life would take part.

The meeting aims to promote the religious and national identity, build cultural collaboration and solidarity on national, regional and international levels, introduce the historical role of the Persian Gulf, promote cultural status of the strategic Persian Gulf region.
The secretariat of the National Persian Gulf Festival has been established in Ministry of Culture and Islamic Guidance with the responsibility of arranging and making necessary coordination for the festival.
The National Persian Gulf Festival is to introduce the several- thousand-year-old culture of that part of the old world and the role it has played in Iran’s cultural development.The festival features a number of programs, including introduction of the visual, dramatic and classic arts of the Persian Gulf region, scientific and specialized seminars as well as special fairs such as the exhibition of old maps of the Persian Gulf since the beginning to the present.Under the cabinet approval, many ministries as well as the state and non-governmental organizations and institutions would be involved in drawing up and outlining general policies and guidelines for organizing the festival…. Payvand News – 12/28/2004… –persiangulffestival.com
A glance at the Historical, Geographical and Legal Validity of the term : Persian Gulf

 

تابناک تعداد بازدید: ۴۲۷۶

تعداد نظرات۹ نظر

 

 

PARSSEA

 دفاع حقوقي ايرانيان از هويت خليج فارس

محمد عجم

تابناک کد خبر: ۴۶۷۰۸

تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ – ۱۱:۲۱

 

دفاع ايرانيان از هويت فرهنگي و تاريخي، مطابق عرف و حقوق بين الملل است.
تخريب نام كهن خليج فارس نژادپرستي، ناشي از بحران هويت و برخلاف کنوانسيونهاي بين المللي است.مقالات نژادپرستانه رسانه‌هاي گروهي بعضي كشورهاي عربي در ماههاي اخير يكبار ديگر خصوصيات عصر جاهلي در شبه جزيره عربي و عصر اموي در دوره اسلامي را زنده كرده است بطوريكه حتي گزارشگر تلويزيون عربستان در مسابقه اخير دو تيم ايران و عربستان نيز از اين خصلت نژاد پرستانه بدور نبود و قادسيه صدام را تکرار کردوطه اينجانب نبودندو هيچ نهاد و موسسه دولتي، نيمه دولتي و غير دولتي نيز تمايلي به چاپ کتابم نشان نداد تا اينكه سرانجام روزنامه همشهري از 16تا 29 مهر ماه 81 با حذف مطالبي که مي‌توانست به قباي برادران عرب همسايه بر بخورد آن را منتشر نمود سايت بازتاب نيز در روشنگري در اين خصوص پيشتاز بود و زنگها را به صدا درآورد.  
– الخليج الفارسي التراث العربي الاسلامي، محمد عجم روزنامه”التجديد” مراکش شماره 1288 مورخ 24 نوامبر 2005.

Conspiracy to change a heritage name “The Persian Gulf”

by M.Ajam 25/12/2001,

A glance at the Historical, Geographical and Legal Validity of the term : Persian Gulf

www.baztab.com/news/19469.php

caspian sea

بازگشت به ابتدای صفحه

 

روز مـــــــــــــــــــــــــــلی خلیج فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس چرا و چگونه شکل گرفت؟ پیشینه

وی بخشی از دلایل تحریف نام خلیج فارس در ویکی پدیا را با پاورپوینت برای دانشجویان توضیح داد.ˈ

*دفاع حقوقی ایرانیان از هویت خلیج فارس.

اولین مقاله ای که راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس را رسانه ای و مطبوعاتی کرد.همشهری مهر ۱۳۸۱

 – عجم، محمد، ۱۳۸۲، اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت، پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فرا روی، همایش ملی ژئوماتیک ۱۳۸۲، تهران، سازمان نقشه برداری کشور،

 از همین نویسنده:

اعتبار قانونی، تاریخی و جغرافیایی نام خلیج فارس گزارش منتشر شده در وبسایت سازمان ملل ۲۰۰۶ نویسنده دکتر محمد عجم [۴]

Conspiracy to change a heritage name “The Persian Gulf”

*اهمیت دانشگاه های آنلاین و ضرورت بازنگری بخشنامه های وزارت علوم

مجموعه مقالات:

http://www.noormags.com/view/fa/creator/80302

 *کتابهای خلیج فارس شناسی

ارکستر سمفونی خلیج فارس

 

Comments are closed.