ایران هرگاه صلاح بداند میتواند یادداشت تفاهم 1971 را فسخ کند.روز ملی خلیج فارس

نام گذاری روز ملی خلیج فارس یک ضرورت فرهنگی و تاریخی و عزم ملی  بود. به گزارش ایرنا دکتر ‘محمد عجم ‘ مولف کتاب ‘اسناد نام خلیج فارس میراث کهن و جاودان ‘ روز دوشنبه در دهلی نو در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تحولات اخیر مربوط به ابوموسی و روز ملی خلیج … ادامه خواندن ایران هرگاه صلاح بداند میتواند یادداشت تفاهم 1971 را فسخ کند.روز ملی خلیج فارس