مکان جنگ نیزک ترخان و یزدگرد و قلعه دوازده رخ زیبد

برای همیشه افسانه کشته شدن ذلیلانه یزدگرد سوم توسط اسیابان مرو را در گمنامی فراموش کنید. طبق یافته های تاریخی و باستان شناسی یزگرد سوم در مسیر مرو در تنگل زیبد گناباد در جنگ نیزک ترخان کشته شده و در هم جا در درب صوفه دفن گردیده است . حدود نیم قرن دکتر زمانی باستان … ادامه خواندن مکان جنگ نیزک ترخان و یزدگرد و قلعه دوازده رخ زیبد