جمال عبدالناصر مشوق تغییر نام خلیج فارس نبود.

تابلو خیابان خلیج فارس در مرکز قاهره جنگ تابلوها نام خیابان وزرا  در اوایل انقلاب بعد از ترور انور سادات بدست خالد اسلامبولی که یک سلفی جهادی  اخوانی بود به این نام تغییر یافت و روابط دو کشور به این نام پیوند خورد. در سال ۲۰۰۱ قرار بود این خیابان تغییر نام دهد تا روابط … ادامه خواندن جمال عبدالناصر مشوق تغییر نام خلیج فارس نبود.