عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر

عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر  IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح در مرداد ۸, ۱۳۹۵ – ۱۰:۱۱ ب.ظ  ماحصل گفتگو دکتر محمد عجم با مرکز بین المللی مطالعات صلح کارشناس حقوق بین الملل و متخصص شبه قاره هند قضیه کشمیر دارای ابعاد و زوایای متعددی و پیچیدگی های زیادی است. مهم ترین … ادامه خواندن عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر